نمونه تست میدان مغناطیسی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

نمونه تست میدان مغناطیسی