نیروی محرکه القایی - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

نیروی محرکه القایی