میدان مغناطیسی صفحه - فیلم آموزشی الکترومغناطیس

مباحث تدریس شده در این جلسه:

میدان مغناطیسی صفحه