قضيه نگاشت و مفاهيم نايکوئيست - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

آموزش قضيه نگاشت که در رسم نمودار نايکوئيست نقش حياتي دارد و بدون يادگيري اين قضيه به صورت مفهوم، درک مفاهيم نايکوئيست سخت خواهد بود.