آموزش تعيين مشخصات سيستم با توجه به محل قطبها - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

آموزش تعيين مشخصات سيستم هاي مرتبه دوم و مرتبه بالاتر به کمک محل قطبهاي حلقه بسته سيستم