جلسه رايگان فصل دوم-پايداري - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

توضيح مفهوم پايداري در کنترل