مقدمه طراحي کنترل کننده - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در اين جلسه رايگان مفهوم طراحي کنترلر با دو مثال عملي در شبيه سازي Matlab آموزش داده شده است.