بررسی تاثیر صفرها روی پاسخ حالت گذرا - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه به بررسی تاثیر صفرها روی پاسخ حالت گذرا و نحوه تشخیص وجود صفر از روی پاسخ پرداخته شده است.

توجه: با توجه به نیاز اکثر دانشجویان به مطالب این جلسه ، فیلم به صورت رایگان قابل مشاهده است.