تحلیل حالت گذرای سیستم مرتبه دوم استاندارد - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه سیستم مرتبه دوم استاندارد معرفی شده و مفهوم هر کدام از پارامترهای سیستم مرتبه دوم، یعنی نسبت میرایی، ضریب میرایی، فرکانس طبیعی نامیرا و فرکانس طبیعی میرا به صورت مفهومی توضیح داده شده است. همچنین نحوه بدست آوردن پارامترهای سیستم مرتبه دوم و تعیین نوع رفتار حالت گذرا یعنی نامیرا، میرای بحرانی، فوق میرا و زیرمیرا با توجه به پارامتر نسبت میرایی تدریس شده است.