آموزش مفاهیم نمایش فضای حالت در کنترل خطی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در ادامه نمایش های مختلف سیستم ها در کنترل خطی، در این جلسه نمایش فضای حالت سیستم آموزش داده می شود. برای درک بهتر دانشجویان از فضای حالت، ابتدا در این جلسه دلیل نیاز به نمایش فضای حالت با مثالهای مختلف به دانشجویان توضیح داده شده و سپس فرم فضای حالت معرفی شده است. با توجه به اینکه در فرم فضای حالت نیاز به محاسبات ماتریسی خواهیم داشت، ابتدا در مورد نحوه محاسبات ماتریسی مرور کوتاهی انجام شده و سپس با مثالهای ساده، به صورت تشریحی فرم فضای حالت و نحوه بدست آوردن نمایش فضای حالت آموزش داده شده است.