تستهای قاعده میسون در کنترل خطی ارشد و دکتری - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

با توجه به اینکه در کنکور ارشد و دکتری معمولا از مبحث قاعده میسون و ارتباط بین نمایشهای مختلف سیستم در کنترل خطی، سوال طرح می شود، در این جلسه برای افزایش مهارت تست زنی و تمرین و تکرار دانشجویان و تسلط بر مباحثی که تا بحال در کنترل خطی تدریس شده است، تست های کنکورهای سراسری ارشد حل شده است.