مدلسازی سیستم های هیدرولیکی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه المان چرخ دنده و مدلسازی حرکت دورانی و مدلسازی سیستم های الکتریکی الکترومکانیکی و سیستم های هیدرولیکی بیان شده است. با توجه به اینکه هر ساله از بحث این جلسه در کنترل خطی ارشد برق از سال 94 یک سوال مطرح شده است مطالب این جلسه بسیار مهم می باشد