مدلسازی حرکت دورانی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه، بحث آلمان های انتقال دهنده نیرو در مدلسازی کنترل خطی ارشد شروع شده و پس از توضیح اهرم به همراه تست های کنکور ارشد برق، بحث مدلسازی حرکت دورانی تدریس شده است. با توجه به اینکه از سال 1394 هر سال یک سوال از حرکت دورانی در کنکور ارشد مطرح شده است، مباحث این جلسه از کنترل خطی، بسیار پراهمیت می باشد و در این جلسه سعی شده است تا مفاهیم حرکت دورانی توضیح داده شود. در این جلسه، بحث المان های انتقال دهنده نیرو در مدلسازی کنترل خطی ارشد شروع شده و پس از توضیح اهرم به همراه تست های کنکور ارشد برق، بحث مدلسازی حرکت دورانی تدریس شده است. با توجه به اینکه از سال 1394 هر سال یک سوال از حرکت دورانی در کنکور ارشد مطرح شده است، مباحث این جلسه از کنترل خطی، بسیار پراهمیت می باشد و در این جلسه سعی شده است تا مفاهیم حرکت دورانی توضیح داده شود.