معرفی و تعریف کنترل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مقدمه ای بر کنترل خطی کنکور ارشد برق و نحوه برگزاری کلاس آنلاین و افلاین بیان شده است.