جلسه اول - فیلم آموزشی نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)

مباحث تدریس شده در این جلسه: