جلسه اول - فیلم آموزشی نظام مهندسی برق صلاحیت نظارت

مباحث تدریس شده در این جلسه: