قسمت پنجم - تشخیص و تصحیح خطاها - فیلم آموزشی مدار منطقی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

قسمت پنجم - تشخیص و تصحیح خطاها

پنج قسمت اول بیشتر برای درک مباحث بعدی اهمیت دارند و معمولا از آن ها تست مستیم طرح نمی شود.