جلسه ۱۴


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهاردهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
روشهای مختلف کنترل سرعت در موتورهای القایی از قبیل کنترل سرعت با استفاده از کنترل ولتاژ، کنترل
سرعت با استفاده از کنترل فرکانس، کنترل سرعت با استفاده از کنترل ولتاژ و فرکانس و کنترل ولتاژ با استفاده
از اتصال آبشاری در این جلسه توضیح داده شده است. در پایان این جلسه نیز اثر هارمونیک )زمانی و مکانی( بر
موتورهای القایی تشریح شد.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 7 سوال آزمون سراسری حل شده است.