جلسه ۱۲


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوازدهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
منحنی گشتاور سرعت و روشهای تغییر این منحنی )تغییر مقاومت روتور و تغییر ولتاژ استاتور( در این جلسه
توضیح داده شده است. در ادامه این جلسه روشهای راهاندازی موتورهای القایی مانند راهاندازی مستقیم، راه-
اندازی با استفاده از تقسیم ولتاژ در استاتور، راهاندازی با استفاده از اتوترانسفورماتور، راهاندازی با استفاده از کلید
ستاره-مثلث و راهاندازی با استفاده از تغییر مقاومت روتور در این جلسه توضیح داده شده است.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 18 سوال آزمون سراسری حل شده است.