جلسه ۱۱


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه یازدهم: فصل دوم( ماشینهای القایی
در این جلسه انواع مختلف گشتاور در موتورهای القایی به صورت کامل توضیح داده شده است. در ادامه این
جلسه آزمایشهای موتور القایی )آزمایش جریان مستقیم، آزمایش بیباری و آزمایش روتور قفل شده( تشریح
میشود. در پایان این جلسه تحلیل توان و گشتاور تبدیل شده در موتورهای القایی به صورت کامل تشریح
میگردد.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 20 سوال آزمون سراسری حل شده است