جلسه ۷


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم: فصل اول( ترانسفورماتورها
در این جلسه ابتدا مقادیر نامی ترانسفورماتور توضیح داده میشود و در ادامه مبحث اتوترانسفورماتورها به صورت
کامل تشریح میشود.
در این جلسه 9 سوال تالیفی و 7 سوال آزمون سراسری حل شده است