جلسه ۲ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم: فصل اول( ترانسفورماتورها
ترانسفورماتور واقعی، جریان بیباری، قضیه انتقال امپدانس، مدار معادل ترانسفورماتور و مدل تقریبی
در این جلسه 5 سوال تالیفی و 8 سوال آزمون سراسری حل شده است.