جلسه ۱ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی ۲

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول: فصل اول( ترانسفورماتورها
مفاهیم اولیه ترانسفورماتور و ترانسفورماتور ایده آل در این جلسه توضیح داده شده است.
در این جلسه 3 سوال تالیفی و 3 سوال آزمون سراسری حل شده است.