جلسه ی 1 - فیلم آموزشی لغات 504

مباحث تدریس شده در این جلسه: