بخشی از فصل اول - فیلم آموزش فیزیک کنکور (دوازدهم)

مباحث تدریس شده در این جلسه: