آموزش یک نکته ی مهم درمورد زمان فعل ها - فیلم آموزش عربی کنکور

مباحث تدریس شده در این جلسه:

آموزش یک نکته ی مهم درمورد زمان فعل ها