تکنیک ترجمه بدون معنی - فیلم آموزش عربی کنکور

مباحث تدریس شده در این جلسه:

استاد هادیان در این کلیپ، یک نکته ی به شدت کاربردی را برای ترجمه آموزش داده است.