مقدمات ریاضی - فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم

مباحث تدریس شده در این جلسه:

ساختمان داده و طراحی الگوریتم - جلسه اول - مقدمات ریاضی