جلسه ی 1 - فیلم آموزش بیوشیمی

مباحث تدریس شده در این جلسه: