جلسه دوم - مفاهیم اولیه ارتعاشات (بخش دوم) - فیلم آموزشی ارتعاشات

مباحث تدریس شده در این جلسه: