جلسه اول - مفاهیم اولیه ارتعاشات - فیلم آموزشی ارتعاشات

مباحث تدریس شده در این جلسه: