جلسه ی 1 - فیلم آموزشی ارتعاشات

مباحث تدریس شده در این جلسه: