جلسه ی 1 - فیلم آموزشی آمار و احتمال علوم انسانی

مباحث تدریس شده در این جلسه: