فصل سوم:متغیرهای تصادفی،تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی - فیلم آموزش آمار و احتمال


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه متغیرهای تصادفی، تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی به همراه حل تست های متنوع بررسی شده اند.