فصل دوم احتمال: مسائل مهم احتمال، احتمال شرطی، قانون ضرب احتمال - فیلم آموزش آمار و احتمال کنکور 1401


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در جلسه پنجم ابتدا به بررسی مسائلی مثل پرتاب سکه و تاس با ارایه روش های سریع در حل این مسائل پرداختیم. سپس مسائل مهره ها به طور مفصل تحلیل و دسته بندی شده که شامل نکات بسیار خوبی می باشد. در ادامه این جلسه احتمال شرطی و ترکیب آن با مسئله مهره ها با حل تست های متنوعی بررسی شده اند.