فصل اول آنالیز ترکیبی: شامل انتخاب ها،مقایسه ترکیب و ترتیب، قضایای مهم - فیلم آموزش آمار و احتمال

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در جلسه دوم مفاهیم ترکیب، مقایسه ترکیب و ترتیب، قضایای مهم در توزیع های مختلف، روش کاهشی در محاسبه ترکیب، روابط مهم بطور کامل و مفهومی با حل تست ها و مثال ها آموزش داده شده اند.