فصل اول آنالیز ترکیبی: معرفی دوره، بودجه بندی سوالات، آنالیز ترکیبی - فیلم آموزش آمار و احتمال

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در جلسه اول ابتدا به معرفی دوره، اهمیت درس آمار و احتمال با سهم یک سوم سوالات و بودجه بندی سوالات آمار و احتمال در رشته های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر پرداختیم. سپس تدریس مفهومی آنالیز ترکیبی تا اول مفهومCombination  یا ترکیب با حل مثال و تست ها انجام شده است.