جلسه اول (فصل اول)-رایگان - فیلم آموزشی نکته و تست ماشین های الکتریکی 1 و 2 - 7010

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه فصل اول ماشین های الکتریکی 1 (مدارهای مغناطیسی) را شروع میکنیم. هدف اصلی در این دوره تشریح نکات و مفاهیم اساسی درس ماشین های الکتریکی 1 و 2 به همراه آمادگی و تسلط کامل بر سوالهای آزمون ارشد در 10 سال اخیر است.