جلسه ۲ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم: فصل اول( مدارهای مغناطیسی
ادامه تحلیل مدارهای مغناطیسی )روش رلوکتانسی( و همچنین نحوه محاسبه اندوکتانس خودی و متقابل در
این جلسه آورده شده است.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 6 سوال آزمون سراسری حل شده است.