مشاوره رایگان

جلسه ۲

جلسه دوم: فصل اول( مدارهای مغناطیسی
ادامه تحلیل مدارهای مغناطیسی )روش رلوکتانسی( و همچنین نحوه محاسبه اندوکتانس خودی و متقابل در
این جلسه آورده شده است.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 6 سوال آزمون سراسری حل شده است.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.