جلسه ۱ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول: فصل اول( مدارهای مغناطیسی
مفاهیم پایهای مدارهای مغناطیسی مانند شار، چگالی شار، شدت میدان مغناطیسی، ضریب نفوذ مغناطیسی و
مقاومت مغناطیسی )رلوکتانس( در این فصل بیان شده است. تحلیل مدارهای مغناطیسی نیز در این جلسه
آورده شده است.
در این جلسه 1 سوال تالیفی و 2 سوال آزمون سراسری حل شده است.