جلسه ۱۷


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
در این جلسه موتورهای تحریک کمپوند و همچنین راهاندازی موتورهای جریان مستقیم توضیح داده شد. در
ادامه این فصل نیز تلفات در ماشینهای جریان مستقیم تشریح شد.
در این جلسه 19 سوال آزمون سراسری حل شده است.