جلسه ۱۶


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه شانزدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
در این جلسه ابتدا سوالات بیشتری از موتورهای جریان مستقیم حل شد و در ادامه موتورهای تحریک سری
تشریح شد.
در این جلسه 11 سوال آزمون سراسری حل شده است.