جلسه ۱۳ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سیزدهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
در این جلسه سوالات بیشتری از مباحث مولدهای جریان مستقیم حل شد و همچنین روشهای کنترل ولتاژ
توضیح داده شده است. در پایان این جلسه موتورهای جریان مستقیم )موتورهای تحریک مستقل و شنت( و
مفاهیم مربوطه توضیح داده شده است.
در این جلسه 4 سوال تالیفی و 11 سوال آزمون سراسری حل شده است