جلسه ۱۰ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دهم: فصل سوم( ماشینهای جریان مستقیم
مولدهای جریان مستقیم و انواع مشخصه این مولدها و همچنین مولدهای تحریک مستقل و شنت و مفاهیم
مربوطه به این دو مولد در این جلسه تشریح میگردد.
در این جلسه 6 سوال تالیفی و 5 سوال آزمون سراسری حل شده است.