جلسه ۳ - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سوم: فصل اول( مدارهای مغناطیسی
قانون دوم فاراده و روابط ولتاژ القایی در سیمپیچیها و همچنین تلفات هسترزیس در مدارهای مغناطیسی در
این جلسه تشریح میشود.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 4 سوال آزمون سراسری حل شده است.