جلسه 2 - فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 1- کلاس آنلاین ماشین الکتریکی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه دوم