مدولاسیون طول کانال و اثر بدنه - حل مسائل الکترونیک 3

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه اثر بدنه و مدولاسیون طول کانال گفته شده و در جلسات بعد با حل نمونه سوال این مفهوم بیشتر گفته خواهد شد.