نواحی کار ماسفت - حل مسائل الکترونیک 3

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم خلاصه از نواحی کار ماسفت یعنی ناحیه خاموش اشباع و ترایود مرور میشود.