جلسه ۱۴


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه چهاردهم: فصل چهارم( پخش بار
روشهای گاوس-سایدل و نیوتن-رافسون برای حل معادلات غیرخطی در این جلسه تشریح شد. همچنین
مسئله پخش بار به روش گاوس-سایدل در ادامه این جلسه توضیح داده شد.
در این جلسه 2 سوال تالیفی و 7 سوال آزمون سراسری حل شده است