جلسه ۱۳


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه سیزدهم: فصل سوم( مدل و عملکرد خط انتقال و فصل چهارم( پخش بار
جبرانسازی خط انتقال و انواع روشهای آن )راکتور شنت، خازن سری و خازن موازی( در این جلسه توضیح
داده شده است. همچنین امواج سیار در خطوط انتقال در این جلسه تشریح شده است و فصل به اتمام میرسد.
همچنین در ادامه این فصل مبحث پخش بار شروع میشود و مفاهیم ماتریس ادمیتانس گفته میشود.
در این جلسه 6 سوال تالیفی و 17 سوال آزمون سراسری حل شده است.